site logo

Amazon stokes profits as retail growth slows